Informacja o LXV Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2023

Informujemy, iż  dniu  23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXV Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie w 2022 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach
w 2022 r.
8. Przyjęcie Planu Pracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn oraz Filii Bibliotecznej
w Trębaczewie na 2023 r.
9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2022 r.
10. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie
za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2023- 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2028.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/237/21 Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/411/22 Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu w 2023 r.
w formie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Szczyty – Działoszyn.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2025.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/280/21 Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta i Gminy Działoszyn, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/20 Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/21 Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Sprawy różne.
27. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-02-07
Data publikacji:2023-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:68