Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie

Sesja LXIX 26 czerwca 2023 roku

 LXIX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie zwołana na 26 czerwca 2023 r. na godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Gminnego Schroniska dla Zwierząt w Trębaczewie.
 7. Przyjęcie informacji w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r. oraz I kwartał 2023 r.
 8. Przyjęcie informacji z wykonanych zadań w zakresie dróg i chodników na terenie Miasta
  i Gminy Działoszyn w 2022 roku.
 9. Przyjęcie raportu z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028 za 2022 rok.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Działoszyn za 2022 rok.
 11. Debata nad raportem o stanie gminy Działoszyn za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2022 rok :
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy
   w Sieradzu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta
   i Gminy Działoszyn za 2022 r.
  • Opinia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
   w Działoszynie dotycząca wykonania budżetu oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2022 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r.
 • Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie.
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Działoszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
  i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2023 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Działoszynie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 397, 398, 399, 400, 418, 419 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie w obrębie geodezyjnym Raciszyn w gminie Działoszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Działoszyn i Sadowiec -Wrzosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Działoszyn.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXIX/481/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/482/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/483/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/484/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2023 r.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/485/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/486/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/487/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/488/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Działoszynie.

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/489/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z

2023-07-04

Uchwała Nr LXIX/490/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek obręb 3 MiG Działoszyn

2023-06-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-06-26
Data publikacji:2023-06-26
Osoba sporządzająca dokument:UMiG
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:499