II Sesja 24 maj 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

II Sesja Rady Miejskije zwołana na dzień 24 maja 2024 r. (piątek) na godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105).

 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 dla Gminy Działoszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnionych od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Działoszyn wkładu niepniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Centrum Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Działoszynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta
  i Gminy Działoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie a Gminą Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych na części terenu Gminy Lipie - miejscowości Grabarze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości ciekłe dowożone wozami ascenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Działoszynie
  i Trębaczewie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Porządek po wprowadzonych zmianach:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
 • Stosownie do art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwracam się z prośbą  o wprowadzenie do porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Działoszynie następujących projektów uchwał:

 • projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Marii Magdaleny w Działoszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków;
 • projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Działoszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 • Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Marii Magdaleny w Działoszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków;
 • Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Działoszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 • Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej po wprowadzonych zmianach.
 1. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie informacji o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 dla Gminy Działoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnionych od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Działoszyn wkładu niepniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Centrum Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej
  w Działoszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta
  i Gminy Działoszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie a Gminą Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych na części terenu Gminy Lipie - miejscowości Grabarze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości ciekłe dowożone wozami ascenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Działoszynie
  i Trębaczewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Marii Magdaleny w Działoszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
  w ewidencji zabytków;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Działoszynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr II/9/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.

2024-06-07

Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.

2024-06-07

Uchwała Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczyc

2024-06-07

Uchwała Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 – 2030 dla Miasta i Gminy Działoszyn.

2024-06-07

Uchwała Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/566/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyrażenie zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Działoszyn wkładu niepi

2024-06-07

Uchwała Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Działoszyn.

2024-06-07

Uchwała Nr II/15/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn.

2024-06-07

Uchwała Nr II/16/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.

2024-06-07

Uchwała Nr II/17/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie a Gminą Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie w

2024-06-07

Uchwała Nr II/18/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości ciekłe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

2024-06-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2024-06-07
Data publikacji:2024-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:20