Sesja LXV 23 lutego 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie w 2022 r.

 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach w 2022 r.

 8. Przyjęcie Planu Pracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn oraz Filii Bibliotecznej w Trębaczewie na 2023 r.

 9. Przyjęcie informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za 2022 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2022 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023- 2025.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2023.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2028.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/273/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyn.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/411/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu w 2023 r. w formie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Szczyty – Działoszyn.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2025.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/280/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Działoszyn, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 25. Zapytania i wolne wnioski.

 26. Sprawy różne.

 27. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Uchwała Nr LXV/435/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2022 rok

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/436/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/437/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/438/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/439/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023- 2025

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/440/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2023

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/441/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2028

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/442/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/237/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/443/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/411/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy o

2023-03-06

Uchwała Nr LXV/444/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.

2023-03-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-03-06
Data publikacji:2023-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:921