Sesja LXVI 31 marca 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję kolejną sesję Rady Miejskiej w Działoszynie, która odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 7.40. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXVI sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta
  i Gminy Działoszyn.

 7. Przyjecie informacji o stanie sprzętu bojowego oraz potrzeb w tym zakresie w strażnicach OSP z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.

 8. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
  i Gminy Działoszyn”.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr LIV/353/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2022 r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/158/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 5725 położonej
  w obrębie ewidencyjnym Trębaczew w gminie Działoszyn.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały LV/363/22 Rady Miejskiej w Działoszynie
  z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/364/22 Rady Miejskiej
  w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Działoszyn oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 22. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2023.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Działoszyn”.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2028”.

 25. Zapytania i wolne wnioski.

 26. Sprawy różne.

 27. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXVI/450/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/451/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/452/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/453/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok”

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/454/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Działoszyn”

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/455/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/456/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/158/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudow

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/457/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 5725 położonej w obrębie ewidencyj

2023-04-11

Uchwała Nr LXVI/458/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.

2023-04-05

Uchwała Nr LXVI/459/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały LV/363/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez M

2023-04-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-04-05
Data publikacji:2023-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:883