Sesja LXXIV 17 października 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LXXIV Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie zwołana 17 października 2023 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Działoszyn w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Przyjęcie informacji w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.
 10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję
  2024 -2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu wyboru ławników na kadencję
  2024 – 2027.
 12. Wybór ławników na kadencję 2024 – 2027:
 • Przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania;
 • Ogłoszenie wyników;
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
 1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
  i Gminy Działoszyn z  jednoczesnym  rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag:

Uwaga nr 1. W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Działoszyn, prosimy
o uwzględnienie w w/w studium warunków zabudowy dla naszych działek nr 854, 934,874 w obrębie wsi Szczyty (GPOŚ.II.6730.14.2016, GPOŚ.II.6730.13.2016, GPOŚ.II.6730.12.2016). Warunki wydane przed uchwaleniem ustawy 10H
w 2016 r. Inwestycja w fazie projektowania. Działki nr ewid. 854, 934, 874

Wieś Szczyty.

Głosowanie

Uwaga. nr 2. Prośba o zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną do 50% powierzchni działki. Działka nr ewid. 549 obręb Kiedosy Szczepany.

Głosowanie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-10-23
Data publikacji:2023-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:580