Sesja LXXVIII 29 grudnia 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2023 r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie oraz protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 7. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 8. Przyjęcie informacji z zakresu wykonywania dróg i chodników na terenie Miasta
  i Gminy Działoszyn.
 9. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r.
 10. Przyjęcie informacji o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Działoszynie za I półrocze 2023.
 11. Przyjęcie informacji o działalności i stanie finansowym Zakładu Wodociągów
  i Kanalizacji w Działoszynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2023-2033.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały Nr LIX/389/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy
  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2024 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2024 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Stadionu Miejskiego
  w Działoszynie”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat
  w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 5376/3 w Trębaczewie będącej własnością w 2/3 udziału Miasta i Gminy Działoszyn.
 23. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3792/4
  w Trębaczewie będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2471/1 Raciszyn będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/473/23 Rady Miejskiej
  w Działoszynie z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 Działoszyn – obszar wiejski.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. Działoszynie”.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Sprawy różne.
 29. Zakończenie obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXXVIII/542/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

2024-02-12

Uchwała Nr LXXVIII/543/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033

2024-02-12

Uchwała Nr LXXVIII/544/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.

2024-02-12

Uchwała Nr LXXVIII/545/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.

2024-02-12

Uchwała Nr LXXVIII/546/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nr 2 Miasta Działoszyn, w gminie Działoszyn

2024-01-03

Uchwała Nr LXXVIII/547/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 4 Działoszyn w gminie Działoszyn

2024-01-03

Uchwała Nr LXXVIII/548/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/536/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geo

2024-02-12

Uchwała Nr LXXVIII/549/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

2024-02-12

Uchwała Nr LXXVIII/550/2023 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2024 r.

2024-02-12

UCHWAŁA NR LXXVIII/551/2023 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Raciszyn

2023-12-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-12-05
Data publikacji:2023-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Owczarek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:390