Informacja o LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie oraz protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
7. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
8. Przyjęcie informacji z zakresu wykonywania dróg i chodników na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn.
9. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 r.
10. Przyjęcie informacji o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działoszynie za I półrocze 2023.
11. Przyjęcie informacji o działalności i stanie finansowym Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Działoszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały Nr LIX/389/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2024 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2024 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Stadionu Miejskiego
w Działoszynie”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 5376/3 w Trębaczewie będącej własnością w 2/3 udziału Miasta i Gminy Działoszyn.
23. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3792/4
w Trębaczewie będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2471/1 Raciszyn będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/473/23 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 Działoszyn – obszar wiejski.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. Działoszynie”.
27. Zapytania i wolne wnioski.
28. Sprawy różne.
29. Zakończenie obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-11-24
Data publikacji:2023-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:253